Panerola roja o americana

Panerola roja o americana

Panerola roja o americana

Periplaneta americana

Els adults de la panerola americana presenten una mida entre 34 i 53 mm, i com la resta de paneroles, tenen el cos deprimit i aplanat. Són de color marró ferruginós uniforme, excepte el pronot que presenta una banda submarginal de color marró clar o groguenc. Les ales són vermelloses i cobreixen totalment l’abdomen; en el cas dels mascles arriben a sobrepassar l’extrem de l’abdomen, mentre que en les femelles no.

Tot i que aquesta panerola té una coloració marró vermellós semblant a la de Blattella germanica, és difícil confondre-la amb ella ja que la Periplaneta americana no té dues bandes fosques sobre el pronot (placa dorsal del primer segment del tòrax). Igualment, la diferencia de mida entre els adults de Periplaneta americana, que és la panerola més gran (fins més de 5 cm) i els de Blattella germanica que és la panerola més petita (no sobrepassa 1.6 cm), facilita la seva identificació. Únicament és possible confondre les nimfes d’aquesta panerola amb les nimfes de la panerola negra o oriental Blatta orientalis.

 

DETECCIÓ I SEGUIMENT

Aquestes paneroles es poden trobar en habitatges, però és més freqüent trobar-les a grans edificis comercials com restaurants, forns de pa, botigues d’ultramarins, plantes de processament d’aliments, hospitals, etc. En aquests llocs se les pot trobar principalment a les àrees on es preparen, manipulen o emmagatzemen els aliments i als soterranis. Durant l’estiu es poden trobar a l’exterior vivint en llocs ombrívols i humits, com a buits als arbres, piles de fusta, o als patis interiors de les edificacions. A les nits és possible veure-les realitzant migracions pels carrers de les ciutats d’un lloc a un altre. Són, conjuntament amb la panerola oriental Blatta orientalis, les paneroles que es poden trobar més freqüentment a la xarxa del clavegueram.

Es desplacen corrent o volant. La via d’entrada a les edificacions pot ser a través dels productes infestats que s’introdueixen a l’edifici, a través del sistema de clavegueram pels desguassos o altres connexions amb el clavegueram, o per la migració des de llocs com: llenyers, vegetació, contenidors d’escombreries i llocs amb acumulació de detritus orgànics, que es trobin al voltant de l’edificació.

Com la resta de paneroles són d’hàbits nocturns, per això, durant el dia fugen de la llum i s’amaguen a les proximitats de canonades, aigüeres, banys, etc., on troben el microclima adequat per a la supervivència.

Per a la detecció i seguiment d’aquesta panerola es poden utilitzar trampes adhesives amb atraients específics com les feromones d’agregació o amb atraients alimentaris més genèrics.

 

DANYS I PROBLEMÁTICA SANITÀRIA

Com la resta de paneroles que viuen i s’alimenten en llocs amb brutícia, Periplaneta americana pot contaminar el nostre entorn i aliments amb bacteris, especialment Salmonella, amb quists de protozous, amb virus i amb fongs com Aspergilus.

 

CICLE BIOLÒGIC

La femella forma una ooteca una setmana després de l’aparellament. Aquesta ooteca és transportada per la femella per un període de temps que pot oscil·lar entre poques hores fins a quatre dies. Posteriorment l’ooteca és dipositada en una superfície protegida prop d’una font d’aliment i en ocasions és cementada gràcies a una secreció produïda per la boca. L’ooteca té un color marró fosc vermellós quan és produïda i després d’un o dos dies es transforma en negre. Té una mida d’uns 8 mm de longitud i 5 mm d’amplada, amb una extremitat lleugerament punxeguda i al seu interior es poden trobar entre 14 i 16 ous.

Una femella pon de mitjana10 ooteques al llarg de la seva vida. Aquest nombre pot oscil·lar entre 6 i 30, malgrat alguna femella ha arribat a pondre fins 90 ooteques. El temps d’incubació de l’ooteca és de 50-55 dies o més. De cada ou sortirà una petita nimfa que passarà per 6-14 mudes abans de transformar-se en adult. El temps de desenvolupament des d’ou a adult està molt influenciat per la temperatura, oscil·lant entre 6 mesos i més de 24 mesos, malgrat el temps mitjà a l’interior de les edificacions és d’uns 20 mesos. L’adult viu entre 14 i 15 mesos. Una femella i la seva descendència pot produir sobre 800 paneroles en un any.

 

 

 

L’hàbitat òptim per completar el seu cicle biològic són llocs molt calents (és activa a una temperatura entre 21 i 33ºC) amb molta humitat i amb matèria orgànica que els serveix com font d’aliment.

CONTROL

El control de les paneroles en general es basa en diversos passos:

  • Inspecció: Per comprovar l’espècie de panerola implicada i determinar on estan els individus, i per tant , a on s’han de realitzar intervencions o tractaments. Aquesta inspecció es podrà fer visualment i amb trampes de seguiment de feromones o atraients alimentaris.
  • Intervenció: Consisteix en l’aplicació de les mesures correctores o en la utilització del mètodes de control mecànics, físics o químics.
  • Seguiment: Un cop s’ha fet la intervenció, s’haurà d’establir un sistema de seguiment similar al realitzat a la inspecció inicial que permeti determinar l’eficàcia de les intervencions realitzades i la localització de possibles nous focus d’infestació.
  • En concret per al control de Periplaneta americana, s’ha de posar una especial atenció en inspeccionar les parts baixes de les edificacions, i principalment els soterranis, canonades, desguassos, calderes, i altres llocs humits i calents.

 

MESURES CORRECTORES I/O PREVENTIVES

S’haurà de mantenir en bon estat el sistema de desguassos i canonades, així com qualsevol altra connexió amb el sistema de clavegueram per evitar l’accés d’aquesta panerola a l’interior de l’edificació. Igualment es mantindrà un bon sanejament de l’edifici per evitar que les paneroles puguin trobar refugi i/o fonts d’aliment i aigua.

MESURES DE CONTROL ACTIU

Cal advertir que només el control químic no soluciona el problema de les paneroles. Perquè el seu ús sigui eficaç, s’ha de combinar amb l’establiment de mesures preventives i/o correctores.

El control químic es basarà en tractaments perimetrals i/o de barrera amb insecticides formulats com microencapsulats o pols humectables que evitin l’accés de les paneroles a l’edificació. A l’interior també es pot utilitzar esquers col·locats en escletxes a prop de les àrees de refugi.

 

OBSERVACIONS

Donat la seva relació amb el clavegueram, després de grans pluges o quan són molestades als seus refugis dintre del clavegueram (obres, etc.) aquesta panerola pot pujar a les edificacions, generant fortes infestacions als soterranis de les mateixes.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.