Legionel·la pneumophila

LEGIONELA

La Legionel·la , és un bacteri amb forma de bacil. Viu en aigües estancades amb un ampli rang de temperatura. El seu creixement es veu afavorit per la presència de matèria orgànica. Requereix oxigen per respirar i posseeix un flagel per desplaçar-se.

 

Pel que fa a taxonomia; hi ha 48 espècies dins del gènere Legionel·la, i un total d’uns 78 serotips dels quals el més important, per les seves implicacions mèdiques, és l’espècie Legionel·la pneumophila.

L’espècie Legionel·la pneumophila produeix la malaltia del legionari o Legionel·losis. La infecció per Legionel·la es pot presentar com pneumònia típica o com una malaltia febril sense focalització pulmonar denominada Febre de Pontiac.

El bacteri requereix per a multiplicar-se trobar-se dins d’amebes.

Segons www.legionella.org, la major font de contagi és el sistema d’aigües de grans edificis, hotels i hospitals, humidificadores, màquines de rosada, SPA’s i fonts d’aigua termal. Els sistemes d’aire condicionat no són una font rellevant de legionel·la

 

PLA D’ACTUACIÓ

 

CONTROLS DIARIS

 1. Control de la temperatura de l’aigua calenta sanitària als acumuladors (ha de ser igual o superior a 60ºC).
 2. Control de la temperatura de l’aigua del retorn (ha de ser = o > a 50ºC)
 3. Control de la concentració de clor lliure residual en punts terminals de la xarxa AFCH (de forma rotatòria).

Els valors de concentració de clor s’han de situar entre 0.2 i 1 ppm.

 

CONTROLS SETMANALS

 1. Purga del fons dels acumuladors
 2. Obertura d’aixetes i dutxes no utilitzades. S’obriran les aixetes i dutxes no utilitzades durant cinc minuts com a mínim per tal d’assegurar que no hi ha risc de proliferació de Legionel·la degut a l’estancament de l’aigua.

CONTROLS MENSUALS

 1. Revisió general de l’estat de neteja i conservació dels punts terminals (dutxes i aixetes). La revisió s’ha de fer de forma rotatòria de tal manera que al llarg d’un any s’hagin revisat tots els punts terminals. S’ha de comprovar que els punts revisats es troben en bon estat: absència de brutícia i incrustacions.
 1. Purga de vàlvules de drenatge de les canonades.
 2. Control de temperatura de l’aigua calenta en punts terminals a realitzar sobre un nombre representatiu de punts de la xarxa. La mesura es farà a punts definits de forma rotatòria, de tal manera que al llarg d’un any s’hagi mesurat la temperatura de la totalitat de punts terminals de l’establiment. La temperatura en aquests punts ha de ser igual o superior a 50ºC.
 1. Control de la temperatura de l’aigua en dipòsits d’aigua freda. Es comprovarà que la temperatura de l’aigua del dipòsit es trobi a <20ºC.

CONTROLS TRIMESTRALS

 1. Revisió general de l’estat de neteja i conservació dels acumuladors. En cas que s’observin sediments, brutícia o altres elements s’ha de procedir a la neteja i desinfecció dels acumuladors.
 2. Revisió general de l’estat de neteja i conservació del dipòsit d’aigua freda. En cas que s’observin sediments, brutícia o altres elements s’ha de procedir a la neteja i desinfecció dels dipòsits.

 

CONTROLS ANUALS

 1. Revisió general de tots els elements, tant dels punts terminals com els pertanyents als dipòsits i canonades, substituint els defectuosos.
 2. Neteja i desinfecció de tota la xarxa d’acord amb el procediment descrit al R.D. 865/2003.
 3. Neteja i desinfecció dels dipòsits acumuladors i dels dipòsits d’aigua freda.
 4. Anàlisi i identificació de Legionel·la pneumophila en mostres d’aigua de diferents punts representatius de la instal·lació.