Quan és obligatori el control de la legionel·la?

LEGIONELA

Quan és obligatori el control de la legionel·la?

A partir del 2 de gener de 2024, totes les instal·lacions susceptibles de proliferació i disseminació de Legionel·la han de comptar amb un Pla de Control contra la Legionel·la.

Què és la legionel·losi?

La legionel·losi és una malaltia bacteriana que pot manifestar-se en diferents formes clíniques, sent una de les malalties de declaració obligatòria a Espanya. La proliferació de la bactèria Legionella pot estar associada a diversos dispositius i sistemes que utilitzen aigua, especialment aquells que produeixen aerosols. Donada la gravetat potencial d’aquesta malaltia i la facilitat amb la qual pot propagar-se en certes condicions, és essencial comprendre quan és obligatori el control de legionel·la.

[+] Descobreix més sobre la legionel·losi i el seu control a Girona

Origen i proliferació de Legionella

La bactèria Legionella és d’origen ambiental i pot sobreviure en diverses condicions fisicoquímiques. El seu nínxol natural són les aigües superficials com llacs i rius. Tanmateix, pot colonitzar sistemes de subministrament i, a través de la xarxa de distribució d’aigua, incorporar-se a sistemes d’aigua sanitària o torres de refrigeració. La proliferació de Legionella pot estar associada a dispositius i sistemes que utilitzen aigua, especialment aquells que produeixen aerosols.

Instal·lacions susceptibles a Legionella

Les instal·lacions que amb més freqüència s’han identificat com a fonts d’infecció per Legionella són els sistemes de distribució d’aigua freda de consum humà, equips de refrigeració com torres de refrigeració i condensadors evaporatius. Tanmateix, altres equips com spas, piscines, humidificadors, fonts ornamentals, sistemes de reg i nebulitzadors, entre d’altres, també poden ser fonts de Legionella si es donen les condicions adequades.

Normativa i control

Per prevenir i controlar la legionel·losi, s’han establert criteris higiènic-sanitaris a Espanya. Aquests criteris han estat actualitzats al llarg dels anys per adaptar-se al coneixement científic-tècnic i a l’experiència acumulada. El Reial decret 487/2022 té com a objectiu la prevenció i control de la legionel·losi, establint mesures sanitàries per a les instal·lacions susceptibles de proliferació i disseminació de Legionella.

Donada la importància de prevenir i controlar la legionel·losi, és essencial que les instal·lacions susceptibles compleixin amb les mesures sanitàries establertes a la normativa. La responsabilitat recau principalment en el titular de les instal·lacions, que ha de garantir que s’adoptin les mesures adequades per minimitzar el risc de proliferació i disseminació de Legionella.

Obligació del Pla de Control contra la Legionel·la

A partir del 2 de gener de 2024, totes les instal·lacions susceptibles de proliferació i disseminació de Legionel·la han de comptar amb un Pla de Control contra la Legionel·la. Aquest pla té com a objectiu establir mesures preventives i correctives per garantir que les instal·lacions no representin un risc per a la salut pública.

Procediment de presa de mostra

La presa de mostra és una part essencial del control i seguiment de la qualitat de l’aigua en les instal·lacions. Segons el Reial decret 487/2022, de 21 de juny, la mostra ha de realitzar-se sota el procediment establert a l’annex VI. Aquest procediment garanteix que la mostra sigui representativa i que els resultats obtinguts siguin fiables.

Importància de la normativa

La implementació d’un Pla de Control i el seguiment del procediment de presa de mostra són essencials per garantir la seguretat de les persones. La normativa no només busca prevenir brots de legionel·losi, sinó també garantir que les instal·lacions compleixin amb estàndards de qualitat i seguretat.

[+] Més informació sobre el Reial decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.